copy-cropped-KF_header33.jpg
Karriärpaketet

Material

Karriärpaketet – en väg till kunskap om studier och arbetsliv
För dig som vägleder elever i samverkan med lärare.

Karriärpaketet - Vägar vidare till kunskap om studier och arbetsliv
En kort beskrivning av Karriärpaketet för dig som jobbar med unga i skolan

Karriärpaketet - Vägar vidare. Ett stöd för dig i förändring och omställning
En kort beskrivning av Karriärpaketet – riktad till den som ska använda programmet som stöd för sitt karriärval

Karriärpaketet - Vägar vidare. Ett stöd i förändring och omställning
En kort beskrivning av Karriärpaketet för dig som jobbar med vuxna.

Metodhandledning for karriärpaketet
Ett kortfattat exempel på hur du som handläggare, vägledare ell coach kan använda Karriärpaketet med din klient.

 • Mera om Karriärpaketet

  Karriärpaketet har utvecklats vid Loughbourough University i England. Programmet bygger på lång empirisk forskning (1) där många användare, både klienter och konsulenter/vägledare, konstruktivt bidragit till programmets utveckling under ca 25 års tid. Programmet är helt webbaserat. Syftet är att ge underlag för samtal om studie- och karriärvägar. Det inbjuder till egenaktivitet och lägger fokus på förslag till konkreta yrkes- och arbetsområden. Programmet är individcentrerat och erbjuder struktur och underlag för fortsatt aktivitet och karriärplanering, enskilt eller i grupp.

  Om vägledning och teorier

  • Karriärutvecklingsteori – som förklarar varför individer väljer eller hamnar inom olika områden
  • Vägledningsteori – som försöker klargöra vad som händer i relationen mellan vägledaren/coachen och klienten/eleven
  • Val- och beslutsteorier – som fokuserar på vad som händer i specifika brytpunkter och valsituationer.

  Har Karriärpaketet någon teoretisk förankring
  Karriärpaketet utgör ett verktyg som går att koppla till flera olika teoribildningar. Ett fokus är matchningsinriktad teoribildning (Parson (2) och Holland (3)). I Karriärpaketet uppmuntras användarna att värdera olika funktioner i arbetslivet. Värderingarna “matchas” mot yrken och leder fram till yrkesförslag. I likhet med andra ”verktyg” i vägledningen kan ett webbaserat valstöd användas på många sätt. Vägledaren/coachen har en viktig roll i att informera om hur Karriärpaketet kan utnyttjas från en renodlad matchning – test them and tell them – till ett mer dynamiskt verktyg i en vägledningsprocess.

  Då Karriärpaketet är transparent, dvs. resultat och process är fullt synlig, så öppnar det för svar på frågeställningar som; Hur kommer det sig att programmet föreslår dessa yrken? Vilka aspekter dominerar i ett valt yrke? Därmed bidrar det till diskussion och reflektion om yrken, individens preferenser och vad han/hon tror ligger bakom dessa. (Super (4). Denna ökade insikt jämte kopplingen preferenser – yrken – ger också en unik möjlighet att vidga perspektiv, ett av vägledningens och coachingens viktigaste uppgifter.

  Karriärpaketet ger individen möjlighet att fundera över sina färdigheter och öppnar för insikt om vilka färdigheter som kan kopplas till ett specifikt yrkesområde. Programmet ger också underlag för samtal som berör hur omgivningen påverkar individens bild av sina förmågor och färdigheter. Det stimulerar klienten att söka nya möjligheter. (Krumboltz (5)

  Utifrån de yrken som föreslås ges en öppning för att samtala om hur genus, etnicitet och socialgruppstillhörighet (Gottfredson (6) påverkar valet av yrkesinriktning. Transparensen bidrar till att öppna dialogen och skapa ökad insikt hos användaren. Den användare som gärna använder bilder som uttrycksmedel får snabb respons och inspiration till att utforska yrken vidare. Att ta ställning till bilder av miljöer bidrar också till vidgade perspektiv då många arbetsuppgifter, trots mycket olika innehåll, återfinns i likartade miljöer.

  Om metoder och förhållningssätt i en vägledande roll
  En vägledare/coach arbetar oftast eklektiskt(7). Vägledande aktiviteter bygger oftast på flera olika teoribildningar. En vägledare/coach behöver ha god kunskap om olika verktyg och metoder och kunna förhålla sig till dessa på ett professionellt sätt. Han/hon ska veta när, var, hur och för vem ett verktyg eller en metod kan användas. Vägledarens/coachens förhållningssätt, hur man introducerar och följer upp Karriärpaketet har betydelse för hur effektivt och värdefullt programmet blir för individen.

  Karriärpaketet – strukturerat och rationellt
  Då Karriärpaketet är helt webbaserat så kan det, rätt använt, utgöra ett stöd för både den som söker karriärvägledning och ge vägledaren/coachen en möjlighet att arbeta både professionellt, rationellt och strukturerat.

  (1) Empirisk; grundad på erfarenhet eller studier av verkliga förhållanden
  (2) Trait- and Factor Theory
  (3) Theory of Vocational Choice
  (4) Theory of Vocational Development
  (5) Social Learning Theory. Krumboltz, John D 1996,  menar att vägledande aktiviteter har som syfte att stimulera individen  att söka nya erfarenheter (Karriärvalg, 2007, sid 19)
  (6) Theory of Circumscription and Compromise
  (7) Eklektisk – försöker förena tankar och idéer från olika håll